Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Nítkovicích

Návštěv :
Celkem : 2681
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Nítkovicích


V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Nítkovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 125/02 ze dne 22.11.2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Místní knihovny v Nítkovicích (dále jen “knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)     výpůjční služby

b)     meziknihovní služby

c)     informační služby:

d) přístup na internet.

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1.      Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.      Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)     kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)     které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)     jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

1.      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen ve svém vlastním zajmu si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady a poškození knihovníkovi.

2.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Žádá-li čtenář publikaci, která je vypůjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu - ústně.

3.      Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna dokument získá, uvědomí žadatele o možnost výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

4.      V případě zasílání dokumentu z jiné knihovny, jsou podmínky této výpůjčky dohodnutí ústně s knihovníkem.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.      Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, knihovník upozorní uživatele na vrácení dokumentu nejprve ústně (1. upomínka), pak následuje písemné upozornění (2. upomínka, 3. upomínka). Upomínky nejsou zpoplatněny. Datum každé upomínky je třeba poznačit do výpůjčního protokolu. Pokud ani po písemném upomenutí uživatel vypůjčený dokument nevrátí, následuje doporučený dopis zřizovatele knihovny.

6.      Knihovna vymáhá upomínkami vrácení půjčených dokumentů. Jestliže uživatel ani po čtyřech upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) půjčený dokument nevrátí nebo nevyřídí náhradu, následuje vymáhání právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna finanční částku jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1.      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.      Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.      Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

5.      V případě zasílání kopie z jiné knihovny, jsou podmínky této výpůjčky dohodnutí ústně s knihovníkem.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna se souhlasem zřizovatele knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna se souhlasem zřizovatele knihovny.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14

Přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.      Knihovna vymáhá upomínkami vrácení půjčených dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna finanční částku jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Upomínky nejsou zpoplatněny.

 

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

           

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny se souhlasem zřizovatele knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.      Ruší se Knihovní řád ze dne 02.12.2013.

4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

5.      Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 01.01.2020

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.      Poučení o ochraně osobních údajů.

 

 

V Nítkovicích dne:                                                      ……………………………………  

                                                                              František Hetmánek, starosta obce Nítkovice

                                                                                               podpis a razítko

 

Poučení o ochraně osobních údajů
 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Nítkovice, která je zřizovatelem a provozovatelem Místní knihovny v Nítkovicích (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …).

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled aktuálních výpůjček)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje (údaj o ZTP, zda je čtenář student, důchodce).

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce (příjmení, jméno, datum narození, doručovací adresu), je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu  Obce Nítkovice.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti s osobními údaji jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž .